Διάχυση αποτελεσμάτων

Παρουσιάσεις σε συνέδρια

 • V. Andreou, G. Dimopoulos, Z. Alexandrakis, G. Katsaros, D. Oikonomou, S. Toepfl, V. Heinz, P.Taoukis. (2017). Shelf-life Evaluation of Virgin Olive Oil Extracted from Olives subjected to Nonthermal Pretreatments for Yield Increase. Innovative Food Science & Emerging Technologies, 40, pp. 52-57.

 • V. Andreou, G. Dimopoulos, G. Katsaros, P. Taoukis. (2016). Comparison of the application of high pressure and pulsed electric fields technologies on the selective inactivation of endogenous enzymes in tomato products. Innovative Food Science & Emerging Technologies, 38, pp. 349-355

 • V. Andreou, G. Dimopoulos, G. Katsaros, P. Taoukis, Study of high pressure and pulsed electric fields technologies applicability to improve quality and productivity of fruit and vegetable industrial products. EFFOST 2016, 28-30 November 2016, Vienna, Austria.

 • Andreou V., Kourmbeti E., Dimopoulos G., Katsaros G. and Taoukis P.S. Modelling of Olive Oil Extraction Yield Increase from Pulsed Electric Fields treated Olive Paste combined with different malaxation conditions. IFT 2016, 16-19 July 2016, Chicago, USA.

 • V. Andreou, G. Dimopoulos, Z. Alexandrakis, G. Katsaros, D. Oikonomou, S. Topfl, V. Heinz, P.Taoukis. Shelf-life Evaluation of Oil Extracted from Novel Technologies Pre-treated Olives for Yield Increase, EFFOST 2015, 10-12 November 2015, Athens, Greece.

 • V. Andreou, G. Dimopoulos, G. Katsaros and P. Taoukis. Application of HP and PEF technologies for the production of high quality peach juice. 2015 International Nonthermal Processing Workshop, 12-13 November, 2015, Athens, Greece.

 • V. Andreou, G. Dimopoulos, G. Katsaros and P. Taoukis. Comparison of the Effect of High Pressure and Pulsed Electric Fields Technologies on the Tomato Endogenous Enzymes. 2015 International Nonthermal Processing Workshop, 12-13 November, 2015, Athens, Greece.

 • V. Andreou, E. Dermesonlouoglou, G. Katsaros, Z. Alexandrakis, M. Giannakourou, P. Taoukis, The combined effect of Osmotic Dehydration and High Pressure on quality characteristics and shelf life of chilled apricot cubes IFT15, 11-14 July 2015, Chicago, IL USA.

 • Andreou V., Alexandrakis Z., Katsaros G., Taoukis P., Applicability of High Pressure and Pulsed Electric Fields technologies for the production of tomato products with increased yield and quality, IFT15, 11-14 July 2015, Chicago, IL USA.

 • Andreou V., Alexandrakis Z., Katsaros G., Dermesonluoglu E. and Taoukis P.S., The Hurdle effect of Osmotic Pretreatment and High Pressure Cold Pasteurization On the Shelf-life Extension of Fresh-Cut Tomatoes, ICEF12,14-18 June 2015, Québec, Canada.

 • Andreou V.1, Alexandrakis Z.1, Katsaros G. 1, Oikonomou D.2, Topfl S. 3, Taoukis P. Effect of High Pressure and Pulsed Electric Fields Technologies on the Olives Oil Yield and Oxidative Stability, ICEF12, 14-18 June 2015, Quebec, Canada.

 • Β. Ανδρέου, Ζ. Αλεξανδράκης, Γ.Κατσαρός, Π.Ταούκης. Επίδραση της επεξεργασίας με Υπερυψηλή πίεση και Παλλόμενα Ηλεκτρικά πεδία στην Αύξηση της Απόδοσης Ελαιολάδου και στην Οξειδωτική του Σταθερότητα, 10ΠΕΣΧΜ, 4-6 Ιουνίου 2015,Πάτρα, Ελλάδα.

 • Β. Ανδρέου, Ζ. Αλεξανδράκης, Γ.Κατσαρός, Δ.Οικονόμου Π.Ταούκης, Μελέτη της Επίδρασης Υπερυψηλής Πίεσης και Παλλόμενων Ηλεκτρικών Πεδίων στη Δραστικότητα Ενδογενών Ενζύμων Ελιάς, 10ΠΕΣΧΜ, 4-6 Ιουνίου 2015,Πάτρα, Ελλάδα.

 • Andreou V., Alexandrakis Z., Katsaros G. and Taoukis P.S.,Effect of High Pressure (HP) and Pulsed Electric Field (PEF) Processing on Peach and Kiwi Juices Yield Increase and Quality,2nd FABE 2015, 28-31 May 2015, Mykonos, Greece.

 • Andreou V., Alexandrakis Z., Katsaros G., Taoukis P., Effect of High Pressure and Pulsed Electric Fields treatments on virgin olive oil enzymes, EFFOST 2014, 25-28 November 2014, Uppsala, Sweden.

 • Andreou V.1, Alexandrakis Z.1, Katsaros G. 1, Oikonomou D.2, Topfl S. 3, Taoukis P. Effect of conventional and novel technologies on the oil yield from olives, EFFOST 2014, 25-28 November 2014, Uppsala, Sweden.